Onze Missie en Visie

Onze Missie en Visie

Missie

Een meerwaarde voor natuur en landschap in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

WLD wil stimuleren dat het veenweidegebied en de polders zodanig door boeren worden beheerd dat het aantrekkelijk wordt voor de verschillende weidevogels en planten die in het gebied thuishoren.

WLD is uitvoerder in opdracht van de provincie van het agrarisch natuurbeheer in het werkgebied. Hiermee kan WLD de verschillende soorten beheer in overleg met de boeren inzetten daar waar het nodig is.

WLD vindt het belangrijk dat in Laag Holland de veenweiden en polders blijven bestaan en dat het een actief woon en werkgebied blijft binnen de landschappelijke waarden.

Visie

WLD wil behoud van veenweide- en poldergebied waar je kan wonen, werken en recreëren. WLD wil dat agrariërs het landschap kunnen blijven beheren en het gebied in stand wordt gehouden en dat iedereen het landschap kan beleven, koeien in de wei kan zien en verse producten kan proeven.

WLD wil dit in de toekomst doen door meer samenwerking met de verschillende belanghebbenden (overheden, terrein beherende organisaties, waterschap, recreatieschap) in dit gebied.

WLD werkt met circa 650 vrijwilligers, voornamelijk in de weidevogelbescherming.

Beleid

Water, Land & Dijken heeft bovenstaande omgezet in beleid en daaran vastgekoppeld een uitvoeringsplan. Het beleidsplan is dynamisch maar wel als leidraad voor de komende vijf jaar. Beleidsplan 2015-2020 en Uitvoeringsplan 2015-2020 en Aanvulling op Beleidsplan 2015-2020

Statuten

Hier vindt u de statuten zoals deze in de Algemene ledenvergadering (ALV) van dinsdag 24 maart 2015 aangenomen zijn. Deze statuten liggen ook ter inzage op het kantoor. 

Huishoudelijk reglement

Hier kunt u het huishoudelijk reglement. lezen zoals dat is aangenomen op de Algemene ledenvergadering van 19 oktober 2017.

Algemene leveringsvoorwaarden

Water, Land & Dijken heeft haar Algemene leveringsvoorwaarden opgesteld u vindt hier de Algemene leveringsvoorwaarden.