Weidevogelboerderijen

Weidevogelboerderijen

Zie jij kansen om weidevogels en jouw agrarische bedrijfsvoering te combineren, maar word je tegengehouden door kortlopende financiering van beheervergoeding? Dit is je kans! Wij zoeken boeren met hart voor weidevogels.

WLD heeft de opdracht ontvangen van de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) voor de uitvoering van compensatiemaatregelen ten gunste van de versterking van de Markermeerdijk. Onderdeel van deze compensatiemaatregelen zijn ‘Weidevogelboerderijen’.

Weidevogelboerderijen zijn bedrijven die zich met hart en ziel willen inzetten voor weidevogels. Het afsluiten van een langdurige beheerovereenkomst is hierin een uitkomst. Hiermee wordt de garantie geboden voor goed weidevogelbiotoop over lange periode waardoor de populatie zich succesvol kan voortplanten. Tevens heeft de agrariër de mogelijkheid zich te onderscheiden in de bedrijfsvoering. Het biedt kansen om een product, afkomstig van het agrarische bedrijf, op waarde te brengen door het te vermarkten als bijvoorbeeld weidevogelmelk of -kaas.

Op de weidevogelboerderij krijgt de natuur voorrang. Weidevogels, vlinders, kikkers en andere dieren zijn even belangrijk als koeien.

De weidevogelboerderijen dienen ook als voorbeeld voor andere agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering volledig op weidevogelbeheer willen richten. Men ontvangt een beheervergoeding van € 1.000/ha zwaar beheer gedurende een periode van 15 jaar.

Voorwaarden voor deelname:

 • De boer kiest ‘met het hart’ voor een weidevogelboerderij. De motivatie komt vanuit henzelf, men wordt niet gedreven door geld;
 • Bedrijf ligt binnen begrenzing werkgebied WLD;
 • Bedrijf ligt binnen begrenzing open grasland;
 • Percelen zijn in potentie geschikt voor weidevogels;
 • Er wordt een inrichtings- en beheerplan gemaakt;
 • Op minimaal 30 % van de totale bedrijfsoppervlakte wordt zwaar beheer toegepast;
 • De beheervergoeding wordt uitgekeerd over de oppervlakte zwaar beheer;
 • De beheervergoeding wordt uitgekeerd voor een periode van 15 jaar;
 • Beheerregisseur begeleidt de agrariër bij de uitvoering van beheer, bemesting valt ook onder de begeleiding;
 • Er vindt jaarlijks monitoring en evaluatie plaats met zo nodig bijstellingsbeheer;
 • Alle pakketten ANLb komen in aanmerking;
 • De deelnemer is maximaal 50 jaar oud of heeft gemotiveerde opvolgers;
 • Weidegang is verplicht;
 • Oude pachtcontracten en natuurgronden zijn uitgesloten;
 • Er worden, indien noodzakelijk, inrichtingsmaatregelen genomen. Deze kunnen worden gefinancierd vanuit het project. Voor de inrichtingsmaatregelen, zie hieronder;
 • Er wordt deelgenomen of meegewerkt aan workshops weidevogels;
 • De voorkeur gaat uit naar bedrijven die nu al een redelijke weidevogelstand hebben, echter dit hangt van het totaal plaatje af
 • Robuuste weidevogelkern (samenwerking met buren is een pré).

Inrichtingsmaatregelen:

 • Inzaaien kruidenrijk mengsel;
 • Verflauwen talud;
 • Verwijderen boomopslag;
 • Verwijderen rietopslag;
 • Verhoging waterpeil;
 • Aanleg plas dras;
 • Afrastering met vossenraster.

Voor meer informatie kunt u per mail of telefoon contact opnemen met Haije Valkema, 06-15429987. Aanmelden kan tot 15 juli a.s.