Agrarisch Natuurbeheer

Agrarisch Natuurbeheer

Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Op het Portaal Natuur en Landschap vindt u alle informatie over SNL.

Water, Land & Dijken gebiedscoördinator SNL

Water, Land & Dijken is door Provincie Noord-Holland aangewezen als gebiedscoördinator van Laag Holland en Noord Kennemerland. Wij hebben de opdracht te zorgen voor samenhang in beheer, samenwerking tussen beheerders en signalering van relevante ontwikkelingen in het gebied. Het resultaat hiervan is een collectief beheerplan.

Daarnaast adviseren wij beheerders bij een subsidieaanvraag met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Natuurbeheerplan

Sinds 1 januari 2010 is SNL-A de opvolger van de (Provinciale) Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Het doel van SNLA is een toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van landschap en agrarische natuur. Het natuurbeheerplan is de handleiding voor SNL-A. Het maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer in Noord-Holland mogelijk. Subsidies worden op vrijwillige basis aangevraagd. De vergoedingen voor SNLA variëren per pakket, overzicht vergoedingen 2014 en overzicht vergoedingen 2015

Binnen SNL-A kunnen verschillende pakketten worden afgesloten. Of uw percelen in aanmerking komen voor SNL-A kunt u zien in het natuurbeheerplan 2015.

In de toolkit kunt u zien welke pakketten er zijn afgesloten op perceelsniveau.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over agrarisch natuurbeheer, neem dan contact op met projectleider Martine Bijman, 0299-437463 of email m.bijman@waterlandendijken.nl

Om mee te doen met het Subsdiestelsel natuur- en landschapsbeheer is het niet verplicht om lid te worden van de vereniging Water, Land & Dijken.

 

 

Wilt u meer informatie over natuurbeheer, neem dan contact op met projectleider Martine Bijman, 0299-437463 of m.bijman@waterlandendijken.nl.