Hans Simons

Hans Simons

Hans is als Amsterdamse dorpsjongen uit het dijkdorp Schellingwoude opgegroeid in Waterland Oost. Vanaf zijn tiende gaat hij veel op pad met zijn vader Hartog die hem als jager het leven op het platteland laat ervaren en er de mensen leert kennen. In vakanties logeert hij veel op boerderijen bij zijn ooms en tantes.

 

Met zijn voorliefde voor een landelijke omgeving koopt Hans in 1990 van een boerenfamilie een slooppand met 1 hectare grond in een gebied waar hij zelf dan ook jaagt. Een jaar later zijn de vergunningen geregeld en bouwt hij een nieuwe woning met schuur.

 

Als Hans de kans krijgt om aan de overkant 3 hectare grond te kopen, grijpt hij die. “Ik vond het toen ook tijd voor wat eigen vee en kocht vier stamboek pinken Limousine van een bevriende boer op Texel.” De dieren krijgen in de wintermaanden ‘tijdelijk’ onderdak bij het naastgelegen melkveebedrijf.

 

In 1996 wordt Hans lid van Water, Land & Dijken. “Ik vind het leuk om het land natuurwaarde te geven.” Samen met de toenmalige beleidsmedewerker Frank Visbeen werkte hij verschillende natuurontwikkelingsprojecten uit, waaronder de aanleg van een paaiplaats voor vissen, een broedplaats voor visdiefjes en een stuk veenmosrietland.

Simons_15_website 

 

Een vergunning voor een eigen stal komt er niet en vanaf 1998 kan ook de buurman vanwege ruimtegebrek geen uitkomst meer bieden, waarna Hans gehoor vindt bij zoogkoeienhouder Klaas Schouten in Holysloot. Er groeit een prettige samenwerking die nog steeds voortduurt.

 

Klaas Schouten draagt zorgt voor al het landwerk, zoals het maaien en balen van het gras, waarvoor loonwerkers worden ingehuurd. De zorg voor dieren komt ook voor rekening van Klaas, terwijl Hans verantwoordelijk blijft voor het uitmesten van de stal.

 

Hans blijft op zijn percelen zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe natuur, zoals de aanleg van nestwanden voor ijsvogels en nestkasten voor de kerkuil, steenuil en torenvalk. Andere ‘gasten’ waarop hij trots is, zijn de kuifeend, krakeend, dwergvleermuis en Noordse woelmuis.

 

Hans doet onder meer aan bloemrijk slootkantenbeheer, rietbeheer en 2 hectare weidevogelbeheer. Op zijn land treft hij foeragerende kieviten, grutto’s en tureluurs aan. De hoge bomen langs zijn perceel herbergen kraaien, haviken en buizerds, “waardoor de weidevogels er helaas niet aan broeden toekomen.”

 

De weelderige plantengroei langs de slootkanten en in het weiland zorgen voor een bijzondere variëteit van rietorchis, moerasklaver, veenpluis, koekoeksbloem en zwanenbloem.

 

Hans heeft veel geïnvesteerd in het opknappen van zijn grond, onder meer met dammen en hekken. “De vergoedingen voor het agrarisch natuurbeheer zijn een welkome steun voor het verder ontwikkelen en onderhouden van het natuurrijke stukje Waterland.”

 

“Vroeger waren er in dit gebied geen vossen en ganzen,” vertelt Hans. “We struikelden we bijna over de weidevogels. Inmiddels is er veel veranderd door alle beperkingen voor de jacht, waardoor de populatie van predatoren niet in toom kan worden gehouden en de ganzen het weiland kaalvreten, waardoor weidevogels helaas niet kunnen schuilen.”

Terug naar het overzicht