Agrarisch waterbeheer

Agrarisch waterbeheer

Agrarisch waterbeheer is vanaf 2016 onderdeel van het Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer zoals dat door de provincie in het Natuurbeheerplan 2016-2021 is geregeld.

Doel van waterbeheerpakketten is verbetering van de waterkwaliteit (zowel chemisch als ecologisch), het vergroten van de waterberging capaciteit en beperken van oeverafslag. Dit komt weer ten gunste van de agrarische bedrijfsvoering.

In het werkgebied van Water, Land & Dijken worden de volgende waterbeheerpakketten uitgevoerd:

Botanisch waardevolle weiderand (slootkantbeheer)

Door een zone van twee meter aan de buitenrand van een perceel vrij te houden van bemesting en bestrijdingsmiddelen zal er minder uitspoeling naar het slootwater plaatsvinden. Dit zal bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast zal een kruidenrijkere rand een stevigere oever opleveren.

Ecologisch slootschonen

Met ecologisch slootschonen worden de planten zoveel mogelijk afgemaaid en minimaal 1 á 2 meter uit de slootkant op het land gezet. Hierdoor verschralen de oeverzones en stromen de voedingstoffen niet terug in het water. Dit spaart de slootkanten en de wortels van oeverplanten, die het jaar na de schoning weer kunnen uitgroeien. Hierdoor worden de kanten steviger en kalven minder af.

Baggeren met de baggerpomp

Het eerste aandachtspunt voor de waterkwaliteit is te zorgen dat er niet te veel bagger in de sloot zit. Met baggerspuiten wordt de sloot op een eenvoudige manier op diepte gehouden. Door de bagger op het land te spuiten, worden de voedingsstoffen uit de bagger optimaal benut.

Rietzoom en rietperceel

Rietzomen zijn naast aantrekkelijke landschapselementen ook bescherming voor afkalving van oevers. Door deze goed te beheren bieden ze habitat voor verschillende diersoorten en wordt de verstoring hiervan op weidevogels beperkt.

Beheer natuurvriendelijke oever

Met het flauwe talud en de natuurlijke begroeiing zijn natuurvriendelijke oevers een positieve bijdrage voor de biodiversiteit van het sloot en oever leven. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers hierdoor beter passeerbaar voor onder andere weidevogelkuikens.

 Kruidenrijke akkerrand

Kruidenrijke akkerranden langs waterlopen hebben twee functies ter verbetering van de waterkwaliteit:

-              ze vormen een bufferzone tussen gewas en sloot. Hiermee wordt de drift van bestrijdingsmiddelen naar de waterloop toe aanmerkelijk verkleind. Een rand van 3 meter breed blijkt de drift met 95% te kunnen beperken (direct effect op waterkwaliteit);

-              ze fungeren als leverancier van natuurlijke vijanden tegen plaagorganismen. Door een uitgekiende samenstelling van het ingezaaide mengsel trekt dit tijdens de bloei insecten aan die plaagorganismen op een aanvaardbaar niveau houden: functionele agro-biodiversiteit (FAB). Hierdoor ontstaat een verminderde noodzaak van chemische bestrijding, met name met insecticiden (indirect effect op waterkwaliteit). 

Meer informatie over de waterbeheerpakketten, de beheervoorwaarden en de vergoedingen vindt u hier.

 Contactpersoon bij Water, Land & Dijken voor de waterpakketten is projectleider Annemarie Koelemeijer, 0299-437463 of a.koelemeijer@waterlandendijken.nl)