Openstelling particulier natuurbeheer

Openstelling particulier natuurbeheer

Onlangs bereikte ons het positieve bericht dat er tussen 15 november a.s. en 30 juni 2014, na veel geduld, overleg en lobbywerk door WLD, een openstelling komt voor Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) of te wel, particulier natuurbeheer.

Omvorming

Hiermee is het mogelijk om percelen om te vormen van landbouwgrond naar natuurterrein, er vindt in dit geval een functiewijziging plaats.

Om mee te kunnen doen met SKNL moet het betreffende land ‘begrensd’ zijn voor natuur. Dit betekent dat het land als het ware ‘genomineerd’ is om (ooit) natuur te worden. Of uw percelen begrensd zijn kunt u zien op http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/natuurbeheerplan/. Als u de ambitiekaart openklikt en de ambitietypen aanvinkt krijgt u de ambitie van de Provincie te zien.

De subsidieregeling vergoedt de waardedaling van de grond. Deze waardedaling is vastgesteld op 85% van de getaxeerde agrarische waarde. De functieveranderingsubsidie wordt in één keer belastingvrij uitgekeerd. Bij de notaris wordt de functiewijziging vastgelegd. Hiermee is het terrein voor altijd natuurterrein, bij verkoop van de percelen moet ook de volgende eigenaar de grond als natuurterrein beheren.

Het nieuwe natuurgebied kan worden ingericht voor het beoogde natuurdoel (bijvoorbeeld weidevogels). De regeling vergoedt de kosten hiervan voor 95%. De periode van inrichting duurt 1 jaar. Ook beheer wordt in deze periode vergoedt.

Nadat het gebied is ingericht kan het (officiële) beheer beginnen. Hiervoor is de SNL-N beheersubsidie bedoeld. In de beheerpakketten zijn beheervoorwaarden opgenomen. De beheerpakketten kunt u vinden op http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/overzicht-typen-natuur-en-landschap/natuurtypen.

Plaatsingsruimte mest

Voor de mestwet telt natuurterrein niet mee als grond behorende bij het bedrijf. Op een natuurterrein kan dus geen derogatie worden aangevraagd. Er mag wel geweid en mest van het eigen bedrijf (tot een maximum van 170 kg stikstof bij een weidevogelpakket) aangewend worden. Als u drijfmest of vaste mest van het eigen bedrijf naar het natuurterrein transporteert, moet u een vervoersbewijs mest invullen en opsturen naar Dienst Regelingen. 

Aanvraag

Vanaf 15 november a.s. is het mogelijk een aanvraag tot subsidieverlening SKNL in te dienen.

Een aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van een investeringsplan. Dit plan bestaat onder andere uit een beschrijving van de uitgangssituatie, een vermelding welke investeringsdoelen het betreft, een omschrijving van de te treffen inrichtingsmaatregelen, een gespecificeerde begroting, enzovoorts.

WLD kan het investeringsplan voor u verzorgen, de kosten hiervoor zijn afhankelijk van de omvang van de aanvraag en zullen vooraf met u besproken worden.

Voorwaarden

GS willen de samenwerking tussen kleine beheerders versterken en zo de samenhang in beheer vergroten. Beheerders met minder dan 75 ha beheergrond, kunnen daarom niet meer zelfstandig subsidie aanvragen voor natuurbeheer, maar moeten dat gebundeld doen via een samenwerkingsverband, WLD fungeert als samenwerkingsverband.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Bijman.
zie ook Particulier natuurbeheer

 

Terug naar het overzicht