Bijeenkomst 25 februari over fourageergebieden voor ganzen in de Zeevang

Bijeenkomst 25 februari over fourageergebieden voor ganzen in de Zeevang

 

In 2014 is er een breed gedragen akkoord bereikt over de aanpak van ganzen in de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben op 27 mei het Uitvoeringsbeleid Ganzen Noord-Holland 2014 vastgesteld, waarin de voorwaarden voor uitvoering zijn vastgelegd. Onderdeel van dit ganzenakkoord is ook de compensatieregeling foerageergebieden ganzen. Op basis van deze regeling kunt u een financiële bijdrage ontvangen van de provincie, omdat (een deel van) uw gronden onderdeel zijn van de aangewezen foerageergebieden voor ganzen. Onlangs heeft de provincie hierover een brief gestuurd aan deelnemers aan de eerdere ganzenopvangpakketten. In die brief staat ook vermeld dat in de eerste helft van 2016 een gebiedsconsultatie wordt uitgevoerd.

 Graag nodigen we u uit voor deze gebiedsconsultatie:

 Wanneer:         25 februari 2016

Waar:               Dorpshuis de Zwaan, Hobrede 56, 1477 EK Hobrede

Tijd:                 Inloop 19:30 uur, start 20:00 uur (tot uiterlijk 22:30 uur)

 De ganzenfoerageergebieden zijn bedoeld om rust en voedsel te bieden aan trekganzen in de periode van 1 november tot 1 april. Grondgebruikers kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling waarmee een bijdrage van € 50 per schadehectare kan worden ontvangen, met een maximum van € 15.000 over drie opeenvolgende jaren. Deze regeling staat omschreven in de bovengenoemde brief. Mocht u die brief niet hebben ontvangen, dan is de informatie uit de brief te vinden op de website van provincie Noord-Holland via de volgende link:
 https://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Faunabeheer-in-NoordHolland/Schade.htm

 Het doel van deze avond is om te onderzoeken of er aanpassingen nodig zijn aan de huidige begrenzing van de ganzenfoerageergebieden. Hiermee kunnen de gebieden geoptimaliseerd worden. Criteria hiervoor zijn de aantallen ganzen, de omvang van de schade en het draagvlak onder de boeren. Daarover willen wij graag met alle boeren binnen en ook in deelname geïnteresseerde boeren nabij foerageergebieden van gedachten wisselen. Uiteraard zullen wij u informeren over alles wat u moet weten over de compensatieregeling. U kunt vervolgens zelf beslissen of u uw percelen of delen hiervan, wilt aanmelden.

 Via de kaartviewer van de provincie kunt u zien of uw percelen binnen de huidige begrenzing liggen, zie: https://maps.noord-holland.nl/ganzenfoerageergebieden.

 Mocht u nog vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u zich wenden tot Martine Bijman van Water, Land & Dijken, m.bijman@waterlandendijken.nl, tel. 0299 437 463.

 Graag tot 25 februari.

 

Terug naar het overzicht