Abtskolk en De Putten Natura 2000 beheerplan zienswijze

Abtskolk en De Putten Natura 2000 beheerplan zienswijze

Geachte mevrouw, mijnheer,

Van 27 mei tot en met 8 juli 2014 ligt het Natura 2000-beheerplan voor Abtskolk en de Putten ter inzage.

Abtskolk & De Putten is één van de Natura 2000-gebieden in Provincie Noord-Holland. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied
omdat het een leefgebied is van beschermde vogels, zoals de dwerggans die hier overwintert.
De provincie heeft samen met diverse partijen een ontwerp beheerplan voor dit gebied opgesteld.

Het beheerplan geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de vogels in Abtskolk & De Putten te beschermen.
Uit onderzoek is gebleken dat de komende zes jaar (de looptijd van het beheerplan) geen maatregelen nodig zijn.
In het beheerplan wordt weergegeven welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden
zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning nodig is.

U kunt het beheerplan inzien op de website van provincie Noord Holland
via http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Terinzagelegging-beheerplan-Abtskolk-De-Putten.htm.

Het is mogelijk een zienswijze in te dienen tegen het beheerplan, deze moet dan uiterlijk 8 juli a.s. zijn ontvangen door de provincie.

Naar onze mening is er niets mis met het beheerplan op zich, echter, er bestaat wel een zorg rondom, enerzijds de wensen van
de natuurbeheerder en anderzijds de toezeggingen die regelmatig zijn gedaan over agrarisch beheer, maar die tot op heden
nog niet concreet worden gemaakt.

Om deze reden hebben wij een voorbeeld zienswijze opgesteld die u kunt gebruiken om uw bezwaren kenbaar te maken,
de rode teksten dient u in te vullen met uw eigen gegevens. Uiteraard kunt u de Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Namens Water, Land & Dijken
Martine Bijman

Mochten er nog andere personen zijn voor wie deze zienswijze van toepassing is die u kent; dan bent u vrij om deze voorbeeld zienswijze verder te verspreiden.

Terug naar het overzicht